Byggbelysning Cellit

– Byggbelysning

Kapacitet

Lågenergi 42w

Drift

230V