Allmänna hyresvillkor

1. Tillämplighet

Dessa allmänna hyresvillkor ska tillämpas vid uthyrning av utrustning och maskiner.

2. Hyresobjekt

Hyresobjektet är och förblir Uthyrarens egendom och får inte utnyttjas i strid med dessa villkor eller på så sätt som riskerar påverka uthyrarens äganderätt. Hyrestagaren får ej märka om objektet eller ändra identifikation, instruktioner eller liknande.

Hyrestagaren är skyldig att hålla Uthyraren underrättad om var hyresmaterielen förvaras eller används. Hyresobjekt får inte användas till annat än vad som är sedvanligt för objektet ifråga. Hyresobjektet får ej nyttjas av annan än hyrestagaren, ej heller hyras ut i andra hand. Hyresobjektet skall hållas avskilt från övrig egendom som Hyrestagaren har i sin besittning.

3. Avhämtning och återlämnande

Hyresobjektet ska hämtas och återlämnas vid Uthyrarens utlämningsdepå. Hyrestagaren är ansvarig för transporter och kostnader för detta. Där Uthyraren medverkar till att få fram materiel från annan ort ska Hyrestagaren ekonomiskt svara för detta.

4. Hyrestid

Hyrestiden räknas från och med den dag hyresobjektet enligt parternas avtal hålls tillgänglig för avhämtning från vår utlämningsdepå, eller utlevereras av Uthyraren, till och med den dag då hyresobjektet återlämnas om ej annat anges.

5. Hyra

Hyra debiteras enligt gällande prislista med reservation för prisändringar. Tillbehör debiteras separat. Sanering, rengöring och transport sker mot separat ersättning. Angiven dagshyra utgör hyrespriset per maskin och dag vid endagsdrift. För del av dag utgår hyra som för hel dag. Utnyttjas materielen mer än ett arbetsskift om 8 timmar per dygn debiteras skifttillägg.

6. Uthyrarens ansvar vid driftstopp, fel och skada samt reklamation

Uppkommer under hyrestiden fel, driftstopp eller annan skada på grund av hyresobjektets kondition, tillverkningsfel eller annan anledning är Hyrestagaren som enda ersättning berättigad till nedsättning av hyran för den tid hyresobjektet ej kunnat brukas. Således utgår ingen ersättning för t.ex. stillestånd, skadestånd eller inkomstförlust. Om hyresobjektet inte fungerar enligt hyresavtalet vid mottagande ska detta anmälas inom 1 vecka efter mottagandet, i annat fall skall hyresobjektet alltid anses ha varit felfritt vid mottagandet.

7. Skötsel

Hyrestagaren svarar för hyresobjektets vård, underhåll samt kostnader för förbrukningsmateriel. Endast föreskrivna drivmedel och smörjmedel av hög kvalitet får användas. Endast originaltillbehör får användas. Reparation av eller ingrepp i hyresobjektet får ej ske utan medgivande från Uthyraren. Uthyraren är ej skyldig att ställa annan egendom till förfogande under reparationer. Uthyraren svarar för sedvanliga besiktningar.

8. Ansvar och försäkring

Hyrestagaren ansvarar till fulla värdet på hyresobjektet vid förlust eller skada och ska genom allriskförsäkring hålla hyresobjektet försäkrat till återanskaffningsvärdet. Förekommer eller skadas hyresobjektet ska hyrestagaren omedelbart meddela till uthyraren. Hyrestagaren ska ha sedvanlig ansvarsförsäkring och svarar för skada som hyresobjektet tillfogar person eller egendom samt åligger det hyrestagaren att hålla uthyraren skadelös. Uthyraren svarar för att hyresobjektet hålls trafikförsäkrat om detta krävs. Eventuell självrisk ska betalas av hyrestagaren.

9. Tvist

Tvist på grund av avtalet eller dessa hyresvillkor ska avgöras enligt svensk rätt och av allmän domstol för det fall parterna inte skriftligen enas om skiljeförfarande.

Dokument

Försäkring
Hämta PDF om "Hyrförsäkring"

 

 

Scroll to top